fbpx

Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN het Instituut voor Veranderkunde

voor het aanbieden van opleidingen en andere activiteiten gericht op kennisoverdracht

 

Artikel 1: Definities

 

1.1 Onder ‘Het Instituut voor Veranderkunde’ dient in dit verband te worden verstaan: het Instituut voor Veranderkunde, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Enschede nummer 51375842

1.2 Onder “Opleiding” dient in dit verband te worden verstaan een door het Instituut voor Veranderkunde georganiseerde cursus, training, workshop, studiedag of andere activiteit gericht op kennisoverdracht en kennisdeling.

1.3 Onder “Opdrachtgevende organisatie” dient in dit verband te worden verstaan de organisatie die schriftelijk opdracht heeft gegeven aan het Instituut voor Veranderkunde tot het organiseren en leiden van een opleiding.

1.4 Onder “Annulering” dient in dit verband te worden verstaan de schriftelijke opzegging van deelname aan een opleiding door de opdrachtgevende organisatie.

1.5 Onder “Vergoeding” dient in dit verband te worden verstaan het bedrag dat het Instituut voor Veranderkunde in haar brochures hanteert voor het organiseren en leiden van een opleiding, vermeerderd met bijkomende kosten, zoals vermeld in de offerte.

1.6 Onder “Lesmateriaal” dient in dit verband verstaan te worden alle in het kader van een opleiding ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde presentaties, analyses, ontwerpen, modellen, programmatuur, documenten en overige zaken.

1.7 Onder “Opleider” wordt verstaan de door het Instituut voor Veranderkunde gecontracteerde opleider, docent, trainer, gespreksleider, coach of adviseur die (een deel van) het opleidingsprogramma verzorgt.

 

Artikel 2: Omschrijving opleidingen

 

2.1 Het Instituut voor Veranderkunde zal bij de aankondiging van opleidingen zorgvuldigheid in acht nemen en de inhoud, werkvormen en niveau van de opleidingen waarheidsgetrouw en accuraat beschrijven. Omdat kennisoverdracht echter altijd ook afhankelijk is van de interactie tussen opleider(s)  en deelnemers kunnen aan de beschrijving van de opleidingen geen rechten worden ontleend.

 

2.2 Het Instituut voor Veranderkunde kondigt opleidingen op verschillende manieren aan, onder meer via bijeenkomsten, websites, brochures, folders of andere wijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt het Instituut voor Veranderkunde zich het recht voor de vermelde gegevens met betrekking tot data, prijzen en locatie te wijzigen, indien de omstandigheden haar daartoe naar haar oordeel noodzaken.

 

Artikel 3: Opdrachtverlening, bedenktijd en betalingsvoorwaarden

 

3.1 Voorafgaand aan een opleiding of series van opleidingen stuurt het Instituut voor Veranderkunde aan de organisatie die geïnteresseerd is in het opleidingsaanbod van Het Instituut voor Veranderkunde een offerte, waarin de inhoud van de opleiding, de inzet van de opleiders, de planning, de vergoeding en de facturerings- en betalingsvoorwaarden worden vastgelegd. Tegelijk met de offerte wordt door Het Instituut voor Veranderkunde ook een concept opdracht verstuurd. Nadat Het Instituut voor Veranderkunde deze concept opdracht heeft terug ontvangen, ondertekend door een tekenbevoegde van de betreffende organisatie, stuurt Het Instituut voor Veranderkunde een opdrachtbevestiging aan de organisatie, nadat een bedenktijd van 14 dagen voor de opdrachtgever in acht is genomen. Pas daarna is er sprake van een definitieve opdracht van de organisatie aan Het Instituut voor Veranderkunde, voor de activiteiten en onder de voorwaarden zoals beschreven in de offerte.

 

3.2 Door ondertekening van de concept opdracht verklaart de opdrachtgevende organisatie deze algemene voorwaarden van Het Instituut voor Veranderkunde te kennen en te accepteren.

 

3.3 Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden door Het Instituut voor Veranderkunde digitaal verstuurd. Een opdracht dient, met een originele handtekening, door de opdrachtgevende organisatie per post te worden verstuurd.

 

3.4 In principe zal Het Instituut voor Veranderkunde 25% van de opdrachtsom direct na opdrachtverlening declareren ter compensatie van gemaakte  voorbereidingskosten. Per opdracht worden betalingsvoorwaarden vastgelegd.

 

3.5 Wanneer Het Instituut voor Veranderkunde opleidingen aanbiedt samen met een andere of meerdere organisaties kan Het Instituut voor Veranderkunde het versturen van offertes, opdrachtbevestiging en facturen ook (deels) overlaten aan (één van) die andere organisatie(s). In dat geval sluit Het Instituut voor Veranderkunde met die andere organisatie(s) een overeenkomst in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 4: Realisatie van opleidingen en annulering

 

4.1 Het Instituut voor Veranderkunde is gehouden aan het realiseren van de opleidingen zoals beschreven en overeengekomen in de bij opdrachtverlening vermelde (versie van de) offerte. Dit laat onverlet, dat de precieze uitvoering van een opleiding zich niet laat vastleggen, omdat deze ook afhangt van de interactie tussen deelnemers en opleider(s). Ook wanneer naar de mening van de opdrachtgevende organisatie de opleiding zich anders heeft ontwikkeld dan verwacht, vloeit daaruit voor de opdrachtgevende organisatie geen recht voort zijn verplichtingen niet na te komen.

 

4.2 Door opdrachtverlening en opdrachtbevestiging committeren Het Instituut voor Veranderkunde en de organiserende organisatie zich aan het organiseren van de in de opdracht vermelde opleidingen en het betalen van de overeengekomen vergoeding. Als de opdrachtverlenende organisatie één of meer opleidingen desondanks niet door laat gaan, om welke reden dan ook, is de opdrachtgevende organisatie toch gehouden aan zijn verplichtingen tot vergoeding van alle in de opdracht overeengekomen opleidingen.

 

4.3 Indien na  opdrachtverlening een opleiding door de opdrachtgevende organisatie uitgesteld wordt tot een datum die minstens twee maanden later ligt dan de oorspronkelijk bij opdrachtverlening overeengekomen datum, heeft Het Instituut voor Veranderkunde het recht 10% van de overeengekomen vergoeding als compensatie te declareren voor reeds door het Instituut voor Veranderkunde gemaakte kosten.

 

4.4 Het Instituut voor Veranderkunde behoudt zich het recht voor de eerder bekendgemaakte samenstelling van opleiders te wijzigen. Hieruit vloeit voor de opdrachtgevende organisatie geen recht voort zijn verplichtingen te annuleren.

 

4.5 In gevallen waarin het voor een opleider wegens overmacht onmogelijk is een opleiding te begeleiden, zal Het Instituut voor Veranderkunde trachten een geschikte vervangende opleider in te zetten. Indien Het Instituut voor Veranderkunde er niet in slaagt een geschikte vervangende opleider te contracteren voor de betreffende opleiding, heeft zij het recht de opleiding op een ander moment te doen plaatsvinden.

 

4.6 Indien aan het begin van een opleiding duidelijk wordt dat minder dan de helft van het in de offerte genoemde aantal verwachte deelnemers daadwerkelijk zullen deelnemen, behoudt het Instituut voor Veranderkunde zich het recht voor om een opleiding geen doorgang te laten vinden c.q. uit te stellen.

 

Artikel 5: Deelname

 

5.1 Het Instituut voor Veranderkunde kan, indien er zich meer dan het maximaal aantal deelnemers hebben ingeschreven, de deelnemers die zich inschrijven nadat het maximaal aantal deelnemers voor de betreffende opleiding is bereikt de toegang tot de betreffende opleiding weigeren. Het Instituut voor Veranderkunde zal zich dan laten leiden door de chronologie van de aanmeldingen voor die opleiding.

 

5.2 Het Instituut voor Veranderkunde kan besluiten deelnemers niet toe te laten tot de opleiding, wanneer die in haar ogen niet voldoen aan de door het Instituut voor Veranderkunde met betrekking tot de opleiding gestelde eisen, mits deze eisen in de offerte duidelijk vermeld zijn.

 

5.3 Wanneer één of meer deelnemers aan een opleiding besluiten af te zien van verdere deelname aan de (overige) opleiding(en) laat dit de verplichting tot betaling van de volledige in de opdracht overeengekomen vergoeding onverlet.

 

Artikel 6: Gegevens en vertrouwelijkheid

 

6.1 Contactgegevens van deelnemers aan de opleidingen (naam, telefoon, email e.d) worden uitsluitend door het Instituut voor Veranderkunde aangewend om betrokkenen op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Waar relevant worden deze gegevens ook  tussen de deelnemers onderling verspreid. Deelnemers zijn eraan gehouden deze informatie niet verder te verspreiden. Het Instituut voor Veranderkunde conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

6.2 In een opleiding geuite meningen, voorkeuren, visies en ontboezemingen worden te allen tijde door het Instituut voor Veranderkunde en voor het Instituut voor Veranderkunde werkzame personen als vertrouwelijke informatie beschouwd, welke niet aan derden wordt verstrekt.

 

Artikel 7: Klachtenprocedure

 

7.1 Indien de opdrachtgevende organisatie, ondanks het gestelde in art. 2.1 en 4.1, niet tevreden is over de door het Instituut voor Veranderkunde geleverde kwaliteit van (een gedeelte van) de opleiding , kan zij dit voorleggen aan drs. Jornt van Zuylen, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Interactie, directie Burgerschap en Informatiebeleid, als onafhankelijke derde. Het oordeel van deze derde is voor het Instituut voor Veranderkunde bindend. Eventuele consequenties worden binnen 4 weken afgehandeld. Klachten en afhandeling worden door het Instituut voor Veranderkunde steeds vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en gedurende 1 jaar bewaard.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

 

8.1 Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op al het in het kader van de opleiding ter beschikking gestelde of ontwikkelde lesmateriaal, hieronder begrepen lesmateriaal dat beschikbaar is gesteld door opleiders, berusten uitsluitend bij het Instituut voor Veranderkunde of diens licentiegevers.

 

8.2 De opdrachtgevende organisatie en de deelnemers aan de opleidingen verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten van het lesmateriaal. Het is de opdrachtgevende organisatie of de deelnemers zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Instituut voor Veranderkunde niet toegestaan het lesmateriaal ter beschikking te stellen aan derden

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

9.1 Het Instituut voor Veranderkunde sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het opvolgen en/of interpreteren c.q. toepassen door deelnemers van adviezen, aanbevelingen, modellen etc. die in het lesmateriaal vervat zijn en/of mondeling in de opleidingen worden gegeven.

 

9.2 Het Instituut voor Veranderkunde sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade welke ontstaan is door en/of tijdens het gebruik van de door en/of namens haar geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door het Instituut voor Veranderkunde bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden alsmede schade welke het gevolg is van het niet voldoen van door het Instituut voor Veranderkunde geleverde zaken aan de daaraan gestelde eisen dan wel welke het gevolg is van gebreken in de levering door het Instituut voor Veranderkunde.

 

9.3 Het Instituut voor Veranderkunde sluit iedere aansprakelijkheid voor mogelijke schade uit die de opdrachtgevende organisatie of een deelnemer aan de opleiding lijdt ten gevolge van het niet doorgaan c.q. niet op een eerder opgegeven datum doorgang vinden van een opleiding.

 

9.4 Het bedrag van de totale aansprakelijkheid van het Instituut voor Veranderkunde zal nooit het bedrag overschrijden dat Het Instituut voor Veranderkunde voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht c.q. ontvangt.

 

9.5 Indien het Instituut voor Veranderkunde een advies verstrekt, is zij jegens haar contractspartij aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van dat advies, indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijke voor het advies bedongen vergoeding.

 

9.6 De opdrachtgevende organisatie dient het Instituut voor Veranderkunde te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken van derden op gronden en onder omstandigheden als beschreven in de eerste twee leden van dit artikel.

 

Artikel 10: Overmacht

 

10.1 Iedere verplichting van het Instituut voor Veranderkunde tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

 

10.2 Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop het Instituut voor Veranderkunde redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een (deel van een) opleiding geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder

geval aangemerkt de omstandigheid dat een opleider niet in staat is om zijn medewerking te geven aan een (deel van een) opleiding alsmede de omstandigheid dat de betreffende locatie niet beschikbaar is en het Instituut voor Veranderkunde zich er voor heeft ingespannen een vervangende opleider respectievelijk locatie te vinden.

 

10.3 Van overmacht is daarnaast onder meer, doch niet uitsluitend sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s,  arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van opleiders door het Instituut voor Veranderkunde ingeschakeld en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van opleiders.

 

10.4 De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke omstandigheid op de hoogte te stellen.

 

10.5 Indien de nakoming langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en

weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

 

10.6 Indien een van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet en het Instituut voor Veranderkunde doet een beroep op overmacht, zal het Instituut voor Veranderkunde op het eerste verzoek daartoe eventueel vooruitbetaalde cursusgelden restitueren aan de opdrachtgevende organisatie.

 

 

Artikel 11: Ontbinding

 

11.1 Indien de opdrachtgevende organisatie één van zijn verplichtingen jegens het Instituut voor Veranderkunde niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt het Instituut voor Veranderkunde het recht toe zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de haar contractspartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en recht op vergoeding te eisen van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

 

11.2 Indien het Instituut voor Veranderkunde ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de opdrachtgevende organisatie de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingschade.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

 

12.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 13: Slotbepaling

 

13.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal door de directie van het Instituut voor Veranderkunde in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.